Convocatòria d'eleccions al CN Molins

A Molins de Rei, 18 d’abril de 2018

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

S’INFORMA ALS SOCIS QUE D’ACORD AMB EL QUE DISPOSEN ELS ESTATUTS DEL CLUB ES CONVOQUEN ELECCIONS

 1. Nombre de llocs a proveir

Mínim 3 i màxim 21. Entre ells President, Tresorer i Secretari

 1. Condicions per ésser elector i elegible
 • Ser major d’edat, tenir antiguitat mínima com a soci/a d’1 any i no estar legalment incapacitat/da.
 • No tenir suspesa la condició de soci/sòcia
 • No tenir cap expedient disciplinari que pugui suposar la suspensió temporal dels seus drets en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures
 1. Dia i lloc del sorteig per la designació dels components de la Junta electoral

Dia 24 d’abril de 2018, a les 12 hores, a la Notaria de Molins de Rei

 1. Càrrecs de la Junta Electoral a proveir

Són 3 titulars (President, secretari i un tercer membre) i 3 suplents d’aquests

 1. Període d’exposició del cens electoral i reclamacions

Del 27 d’abril al 6 de maig de 2018

 1. Període per a la presentació de candidatures

Del 11 de maig al 3 de juny de 2.018

Les candidatures són tancades i s’han de votar en la seva totalitat.

Forma i requisits:

 1. Les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 3 membres i un màxim de 21 membres, encapçalat pel candidat o candidata a president o presidenta.
 2. Les candidatures s’han de presentat per escrit a la Junta electoral i han de contenir les dades següents:
  1. Relació de noms i cognoms dels candidats/es, amb el nom dels càrrecs a que es presentin cadascú, encapçalada pel candidat o candidata a president o presidenta, amb un total de càrrecs no inferior als 2/3 dels llocs elegibles.

Juntament amb cada nom, haurà de figurar la signatura del candidat/a, acreditativa de la seva conformitat.

Els candidats i candidates, hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’article 45.2 dels Estatuts del Club.

 1. Fotocòpies dels documents d’identitat, per les dues cares
 2. Les candidatures que es presentin a membres de la Junta directiva del Club Natació Molins de Rei procuraran tenir una presència equilibrada de dones i homes que reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la massa social
 3. Si un soci o sòcia, membre de la Junta directiva es vol presentar com a candidat o candidata a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures
 4. Dia de reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de les votacions, en cas d’haver més d’una candidatura

Dia 18 de juny de 2018

 1. Forma d’acreditació dels electors

DNI

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

Inscriu-te al nostre newsletter ara per a conèixer tot el que passa al Club Natació Molins de Rei.

NEWSLETTER

SEGUIEX-NOS A…