A Molins de Rei, 18 d’abril de 2018

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

S’INFORMA ALS SOCIS QUE D’ACORD AMB EL QUE DISPOSEN ELS ESTATUTS DEL CLUB ES CONVOQUEN ELECCIONS

 1. Nombre de llocs a proveir

Mínim 3 i màxim 21. Entre ells President, Tresorer i Secretari

 1. Condicions per ésser elector i elegible
 • Ser major d’edat, tenir antiguitat mínima com a soci/a d’1 any i no estar legalment incapacitat/da.
 • No tenir suspesa la condició de soci/sòcia
 • No tenir cap expedient disciplinari que pugui suposar la suspensió temporal dels seus drets en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures
 1. Dia i lloc del sorteig per la designació dels components de la Junta electoral

Dia 24 d’abril de 2018, a les 12 hores, a la Notaria de Molins de Rei

 1. Càrrecs de la Junta Electoral a proveir

Són 3 titulars (President, secretari i un tercer membre) i 3 suplents d’aquests

 1. Període d’exposició del cens electoral i reclamacions

Del 27 d’abril al 6 de maig de 2018

 1. Període per a la presentació de candidatures

Del 11 de maig al 3 de juny de 2.018

Les candidatures són tancades i s’han de votar en la seva totalitat.

Forma i requisits:

 1. Les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 3 membres i un màxim de 21 membres, encapçalat pel candidat o candidata a president o presidenta.
 2. Les candidatures s’han de presentat per escrit a la Junta electoral i han de contenir les dades següents:
  1. Relació de noms i cognoms dels candidats/es, amb el nom dels càrrecs a que es presentin cadascú, encapçalada pel candidat o candidata a president o presidenta, amb un total de càrrecs no inferior als 2/3 dels llocs elegibles.

Juntament amb cada nom, haurà de figurar la signatura del candidat/a, acreditativa de la seva conformitat.

Els candidats i candidates, hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’article 45.2 dels Estatuts del Club.

 1. Fotocòpies dels documents d’identitat, per les dues cares
 2. Les candidatures que es presentin a membres de la Junta directiva del Club Natació Molins de Rei procuraran tenir una presència equilibrada de dones i homes que reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la massa social
 3. Si un soci o sòcia, membre de la Junta directiva es vol presentar com a candidat o candidata a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures
 4. Dia de reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de les votacions, en cas d’haver més d’una candidatura

Dia 18 de juny de 2018

 1. Forma d’acreditació dels electors

DNI

Comments are closed.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

Inscriu-te al nostre newsletter ara per a conèixer tot el que passa al Club Natació Molins de Rei.

NEWSLETTER

SEGUIEX-NOS A…